Dokumenty do pobrania DGK


Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Uchwała nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Akty zmieniające:

Uchwała nr LXIII/436/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty


Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała nr XIV/121/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski

Akty zmieniające:

Uchwała nr LXIII/435/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec KujawskiWzory dokumentów:

Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – obowiązująca od 3.04.2023 r.

(zakres usługi należy ustalić z Działem Gospodarki Komunalnej – telefonicznie, mailowo lub osobiście /kontakt TUTAJ/ -który przygotowuje umowę na odbiór odpadów; dla zawarcia umowy nie jest wymagane złożenie wniosku)Inne:

Harmonogram odbioru odpadów – zbiorcze zestawienie typów nieruchomości i sektorów