Dokumenty do pobrania DWiK


Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków


Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne


Uchwała nr XLI/323/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski


Uchwała nr LXIII/437/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec KujawskiTaryfy:

Taryfa od dnia 11.06.2018 r. na okres 36 m-cy – Decyzja nr GD.RET.070.220.D.2018.KC


Taryfa od dnia 11.06.2018 r. na okres 36 m-cy – Cennik


Uchwała nr XXXIV/297/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim


Uchwała nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim


Taryfa – cennik od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (obowiązuje od 19.09.2020 r.)


Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (dla spraw wszczętych po 19.09.2020 r.)


Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej


Instrukcja wypełniania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieciZawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków:

Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków


Wniosek o rozwiązanie umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ściekówInne:

Zlecenie – odbiór wykonania nawiercenia wcinki włączenia


Zlecenie wykonania prac lub robót


Wniosek o sprawdzenie działania wodomierza


Wniosek o montaż wodomierza


Oświadczenie o wielkości posesji (ilość m2 powierzchni utwardzonych)


Oświadczenie o wskazaniu wodomierza przy sprzedaży, najmie lub dzierżawie nieruchomości


Protokół montażu/wymiany wodomierza/nakładkiSchematy:

Schemat – opomiarowanie hydroforu


Schemat – opomiarowanie wodomierza ogrodowego