Gospodarka wodomierzowa


Legalizacje i wymiany wodomierzy

Do wyznaczania ilości dostarczanej wody i rozliczeń z Odbiorcą powszechnie stosowane są przyrządy pomiarowe – tzw. wodomierze. Wodomierze stosowane w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74, poz. 653) oraz rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77 poz. 730).

Prawna kontrola metrologiczna jest działaniem zmierzającym do wykazania, czy wodomierz spełnia wymagania techniczne i metrologiczne określone we właściwych przepisach. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien być poddany obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a w następstwie jako poświadczenie, że spełnia wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Kontrolę metrologiczną wodomierzy w Polsce (jako usługę) przeprowadzają: Główny Urząd Miar oraz Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar.

Wodomierze nowe legalizowane są na wniosek i koszt producenta lub dystrybutora wodomierzy (posiadają tzw. legalizację pierwotną – cechę legalizacji należy sprawdzić przy zakupie wodomierza).

Na cechę legalizacji składa się:

  • cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar oraz
  • cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesięczna.

Gdy jest niezbędne, zabezpieczane są też wybrane elementy wodomierza przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą cech zabezpieczających.

Wodomierze nie posiadają indywidualnych świadectw legalizacji w formie pisemnej.

Legalizacja jest ważna przez czas określony (w stosownych przepisach), oraz jeżeli wodomierz spełnia wymagania metrologiczne i umieszczone na wodomierzu podczas legalizacji cechy legalizacji i zabezpieczające są nieuszkodzone

Okres ważności legalizacji wyrażony w:

  • miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
  • latach – liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji.

Legalizacja traci ważność w przypadku:

  • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania;
  • uszkodzenia wodomierza;
  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Wodomierze tracą cechy legalizacyjne po 5 latach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008 nr 5, poz. 29, załącznik nr 6) właściciele muszą zapewnić ich ponowną okresową legalizację. Stosowanie do rozliczeń wodomierzy bez ważnej cechy legalizacyjnej z mocy ustawy zagrożone jest karą grzywny.

Powszechnie stosowaną w eksploatacji wodomierzy praktyką jest wymontowywanie ich z instalacji oraz zastąpienie innymi egzemplarzami, mającymi ważną cechę legalizacyjną.

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych do nieruchomości Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim wymienia i plombuje na własny koszt. Z kolei wymiana wodomierzy ogrodowych oraz podliczników (w przypadku ich występowania) w określonych prawem okresie czasu spoczywa na właścicielu nieruchomości, a ZGK dokonuje jedynie odpłatnej usługi ich plombowania (dotyczy wodomierzy ogrodowych).

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52 387 03 63

Wodomierz ogrodowy:

Istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków, a co za tym idzie obniżenia wysokości kwoty na fakturze, w przypadku używania wody do celów ogrodowych. Warunkiem jest udokumentowanie rzeczywistej ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym licznikiem wody. Podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania pod naporem podczas wykonywania prac demontażowych. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Odbiór i plombowanie wodomierza po montażu jest usługą płatną wykonywaną przez ZGK sp. z o.o. po zgłoszeniu.

Zalecany wodomierz: średnica montażowa: DN15, przepływ nominalny: 1,5 m3 .

Szczegółowe wymagania techniczne znajdziecie Państwo TUTAJ: