Krajowy plan gospodarki odpadami 2028 uchwalony!

W dniu 12 lipca 2023 roku ogłoszona została w Monitorze Polskim Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. To niezwykle ważny dokument, z którego nie tylko możemy poznać dane o stanie gospodarki odpadami, ale przede wszystkim priorytety i kierunki działań systemowych, ogólnopolskich. Z pewnością możemy założyć, że dążenia organów administracji rządowej, a także legislacja w zakresie gospodarowania odpadami będzie zbieżna z tym, co określono w planie.

Już przy pobieżnej lekturze zauważymy wskazania i kierunki, także te dotyczące odpadów komunalnych (bytowych), a więc wytwarzanych przez każdego z nas.

Wśród działań priorytetowych, dotyczących wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów należy odnotować m.in.

  • wdrażanie ZPO (zapobieganie powstawaniu odpadów), w tym zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat ZPO oraz ZPO żywności,
  • systematyczne zwiększanie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (do 55% w 2025 roku oraz 65% w 2035 roku),
  • minimalizacja ilości odpadów, które trafiają na składowiska (do 10% w 2035 roku),
  • propagowanie kompostowania bioodpadów przez mieszkańców,
  • selektywne zbieranie bioodpadów od mieszkańców oraz zakłady zbiorowego żywienia,
  • zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki, postępowania z odpadami oraz nielegalnym postępowaniem z nimi,
  • zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu odbieranych i zbieranych odpadów,
  • zapewnienie wysokiej jakości zbieranych selektywnie odpadów,
  • utrzymanie trendu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska,
  • ograniczenie powstawania tzw. dzikich wysypisk.

Jak widać w zaprezentowanym wyżej wyliczeniu, dużą część z tych działań realizujemy już dzisiaj. W najbliższych latach z pewnością będą one kontynuowane i intensyfikowane. Są jednak zadania, które dopiero będą wdrażane, co z pewnością będzie wyzwaniem, tak dla naszego Zakładu, jak i mieszkańców. Trudno dzisiaj na przykład powiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądała selektywna zbiórka bioodpadów prowadzona przez mieszkańców, kiedy, czy i na jakich zasadach będzie wdrażana. Szczególnie w nowych kwestiach będą ważne dokumenty wykonawcze – rozporządzenia, które określą to, jak dane założenia mają być realizowane. Z pewnością, gdy tylko pojawią się konkretne wytyczne, będziemy o nich informować i prowadzić akcje edukacyjne.

Link do Uchwały w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 – LINK.