Nieczystości płynne


Udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. świadczy na potrzeby własne oraz potrzeby mieszkańców i podmiotów działających na terenie gminy Solec Kujawski usługi ciśnieniowego udrażniania kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W przeważającej liczbie są to usługi związane z oczyszczeniem metodą ciśnieniową niedrożnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz udrażnianie zaczopowanych odcinków przyłączy kanalizacyjnych, łączących instalacje wewnętrzne odbiorców usług wod-kan z siecią kanalizacyjną, dla której ZGK jest gestorem.

Świadczone przez Spółkę usługi wykonywane są przez profesjonalną, doświadczoną kadrę z wykorzystaniem wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, w szczególności pojazdu, przystosowanego do prac udrażniających sieci metodą ciśnieniową.

Zwracamy uwagę, że usługi wykonywane przez naszych pracowników na odcinkach sieci kanalizacyjnych są pracami, realizowanymi w ramach eksploatacji sieci, natomiast w przypadku wykonywania prac na przyłączach kanalizacyjnych są to prace wykonywane na zlecenie właścicieli tych przyłączy (mieszkańców lub podmiotów działających na terenie gminy Solec Kujawski).

Biorąc pod uwagę powyższe rozgraniczenie, niezwykle ważne jest właściwe rozumienie pojęć instalacji, przyłącza oraz sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z definicją, jaką odnajdziemy w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wskazuje (art. 2 pkt 5), że przyłączem kanalizacyjnym jest:

odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Poniższe schematy obrazują ujętą w Ustawie definicję:

Zwracamy się też do właścicieli nieruchomości z apelem o odpowiedzialne działanie w zakresie korzystania z przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej. Najczęściej niedrożna kanalizacja jest wynikiem wyrzucenia do niej odpadów w postaci pieluch, dzianin, folii i innych nieczystości stałych, powodujących zaczopowanie przewodu, a w skrajnych przypadkach zatrzymanie i/lub awarię pracy urządzeń w przepompowniach i tłoczniach ścieków. Sytuacja taka nie tylko wpływa na brak komfortu funkcjonowania (nieprzyjemny zapach), ale może zagrażać bezpieczeństwu sanitarnemu.

Usługi asenizacyjne

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim nie prowadzi działalności w zakresie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Opróżnianie szamb i usuwanie osadów ściekowych w przydomowych oczyszczalni mieszkańcy mogą zlecać firmom, wpisanym do gminnej ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Solec Kujawski. Aktualna ewidencja znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Solec Kujawski, TUTAJ. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z aplikacji EcoSanity w celu zlecania usług asenizacyjnych.

EcoSanity

W listopadzie 2022 roku, Gmina Solec Kujawski przystąpiła do cyfrowego systemu zarządzania gospodarką ściekową EcoSanity. Tym samym mieszkańcy mogą korzystać z stanowiącej element tego systemu aplikacji mobilnej EcoSanity Mieszkaniec za pośrednictwem której można zamówić i zlecić wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych u podmiotów, realizujących tego typu usługi na terenie gminy (o ile oczywiście podmiot odbierający ścieki założył konto w systemie EcoSanity). Aplikację na urządzenia mobilne można pobrać bezpłatnie ze strony Google Play oraz App Store.


Aplikacja EcoSanity Mieszkaniec w Google Play


Aplikacja EcoSanity Mieszkaniec w App Store


Instrukcja rejestracji zbiornika i zgłaszania wywozu nieczystości w aplikacji EcoSanity Mieszkaniec


Osoby, które nie korzystają ze smartfonów mogą zamawiać wywóz nieczystości płynnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy jednak wszystkich do przystąpienia do systemu EcoSanity, co pozwoli na lepsze zarządzanie i monitoring tego, co dzieje się z nieczystościami, pochodzącymi od mieszkańców Solca Kujawskiego.

Więcej informacji na temat systemu EcoSanity udzielają pracownicy Wydziału Utrzymania Miasta w soleckim Urzędzie Miejskim – ul. Toruńska 8a lub pod numerem telefonu 52 387 01 54.