O Spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 13 96

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Targowej 3 został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dn. 23 listopada 2001r. Spółka jest następcą prawnym zakładu budżetowego i działa od dnia 1 stycznia 2002 roku na podstawie aktu założycielskiego zawartego 31.12.2001r. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod poz. 0000129540 w dniu 4.09.2002r. postanowieniem Sądu Rejonowego-XIII Wydział Gospodarczy.

Spółka powołana została do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: zbiorowe zaopatrzenie i rozprowadzenie wody; zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; budowa, utrzymanie, konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; budowa, utrzymanie, konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych; budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych; usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych; wywóz i unieszkodliwianie opadów; wywóz odpadów nietypowych; letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników. Do realizacji zadań zakład zatrudnia ok. 70 pracowników.

W zakładzie pełniony jest całodobowy dyżur pod tel. 52 387 13 96.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 279 000  i w całości pokryty został aportem wniesionym przez Miasto i Gminę Solec Kujawski. Przekształcenia organizacyjne oraz strukturalne firmy, przyniosły pozytywne efekty, które wyrażają się w wysokim standardzie wykonywanych usług. Możemy pochwalić się wieloma realizacjami projektów na terenie gminy, województwa oraz kraju. Fakt, że jesteśmy gminną spółką , czyni nas bezpiecznym partnerem w realizacji powierzonych zadań.

Skład:

Sebastian Wrycza – Prezes  Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o.

  • tel. (52) 387 13 96

Barbara Madurajska – Prokurent Spółki – Główna Księgowa

  • tel. (52) 387 13 96

Mateusz Niewiem – Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji

  • tel. (52) 387 13 96

Wojciech Elszyn – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej

  • tel. (52) 387 13 96