Polityka prywatności serwisu internetowego

Polityka prywatności Serwisu internetowego

1. Definicje:
1.1. Administrator – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Solcu Kuj. przy ul. Targowej 3; NIP: 554 031 42 88, REGON: 092989380, KRS: 0000129540
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem zgk.soleckujawski.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
A) Korzystanie z Serwisu
3.1. Dane osobowe wszystkich Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wyrażenie zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonej przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
3.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B) Formularz kontaktowy
3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. O wyborze kanału kontaktu decyduje Użytkownik. Podanie danych osobowych jest tożsame z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi. Niepodanie jakichkolwiek danych kontaktowych może skutkować brakiem możliwości obsługi i rozpatrzenia sprawy, chyba że wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny.
3.3. Administrator umożliwia dołączenie do formularzy załączników, np. dokumentów/wniosków czy oświadczeń, dzięki czemu Użytkownik może załatwić sprawę on-line. W tym celu należy podpisać dokumenty jednym z rodzajów podpisu elektronicznego: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym bądź podpisem zaufanym.
3.4. Dane osobowe z formularza są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C) Formularz „Podaj stan wodomierza”
3.5. Administrator umożliwia Użytkownikom, mającym podpisaną z nim umowę na dostarczenie wody, podanie stanu licznika wodomierza za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Chcąc skorzystać z tej opcji kontaktu, wymagane jest podanie Danych osobowych niezbędnych do realizacji tegoż celu (imię i nazwisko, nr klienta, adres instalacji licznika). Skorzystanie z formularza jest dobrowolne.
3.6. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy na dostarczenie wody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

D) Open Nexus – platforma zamówień publicznych
3.9. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim udzielając zamówień objętych obowiązkiem stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłasza je na portalu Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_soleckujawski i jest Administratorem danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na wyżej wymienionej platformie.
3.10. Link z przekierowaniem na platformę zakupową znajduje się pod adresem https://zgk.soleckujawski.pl/zamowienia/
3.11. Administrator przetwarza Dane osobowe oferentów uczestniczących w opublikowanym przez niego postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. danych wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacje o osobach, które w swojej ofercie/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
3.12. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3.13. Właścicielem platformazakupowa.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest operator platformy Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, e-mail cwk@platformazakupowa.pl zwany dalej Open Nexus. Link do Polityki prywatności platformy zakupowej TUTAJ.

4. Okres przetwarzania Danych osobowych
4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

5. Uprawnienia Użytkownika
5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
5.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
5.3. W zakresie, w jakim Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez e-mail: inspektor@zgk.soleckujawski.pl

6. Odbiorcy Danych osobowych
6.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT i hostingu pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
6.2. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
6.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Przekazywanie Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7.1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Dane kontaktowe
8.1. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zgk.soleckujawski.pl lub inspektor@zgk.soleckujawski.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 52 387 13 96

9. Pliki cookies:
9.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookies.
9.2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Pliki te są przesyłane przez Serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania urządzenia Użytkownika, poznania jego preferencji, a także zbierania informacji na temat jego wcześniejszych działań w Serwisie.

9.3. Rodzaje plików cookies:

9.3.1. Administrator może używać następujących rodzajów plików cookies:
a) Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Serwisu działały poprawnie.
b) Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji Użytkownika i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
c) Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania z Serwisu.

9.3.2 Pliki cookies używane przez Serwis:
Pliki cookies konieczne – Zawsze Aktywne. Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Dane Użytkownika przetwarzamy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania swoich danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z Serwisu bądź znacznie to utrudni;

9.4. Okres przechowywania plików cookies
Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody.

9.5. Zarządzanie plikami cookies
9.5.1. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na działanie plików cookies, nie będzie w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów Serwisu, np. nie będzie mógł korzystać z funkcji personalizacji Serwisu.
9.5.2. Użytkownik powinien pamiętać o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.
9.5.3. Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
a) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
b) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
c) Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
d) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

10. Zmiany Polityki prywatności
10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
10.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 14.07.2023 r.