Przyłączenie do sieci


Warunki wykonania i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Poniżej przedstawiono procedurę postępowania przy budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w celu ułatwienia Inwestorom ich budowy i podłączania do sieci. Przedstawiona procedura obowiązuje przy włączaniu się do sieci, której właścicielem lub zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim (dalej jako: ZGK).

 1. Uzyskanie warunków przyłączenia budynku (obiektu) do sieci wod.-kan.

1.1. Wniosek o wydanie warunków – należy złożyć na odpowiednim druku (dostępnym w ZGK, lub na stronie www: http://www.zgk.soleckujawski.pl zakładka: Dokumenty do pobrania w Dziale Wodociągów i Kanalizacji oraz w Strefie Obsługi Klienta) lub w formie papierowej w sekretariacie ZGK.

1.2. Wypełniony przez Wnioskodawcę wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
 • wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje,
 • informację o przeznaczeniu i sposobie wykorzystanie nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci,
 • określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń,
 • określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe.

 1.3.Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (np. aktualna kopia mapy zasadniczej), określający usytuowanie projektowanego przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

1.4.W wydanych warunkach przyłączenia ZGK określa m.in.:

 • podmiot, któremu warunki są wydawane,
 • techniczne warunki przyłączenia,
 • parametry techniczne związane z budową przyłączy,
 • informacje formalno-prawne.

Termin wydania warunków: 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku (np. ze względu na brak wymaganych informacji) termin jest wstrzymywany do czasu wniesienia uzupełnień.

 1. Sporządzenie planu sytuacyjnego przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

2.1. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane budowa przyłączy nie wymaga sporządzenia projektu technicznego, lecz planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.2. W przypadku wystąpienia na sporządzonym planie sytuacyjnym kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ZGK może zastrzec konieczność uzgodnienia planowanego przyłącza w tym zakresie z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji (ZUD) w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy oraz z UMiG w Solcu Kujawskim (jeśli przyłącze przebiega przez drogę gminną) lub z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (jeśli przyłącze przebiega przez drogę wojewódzką).

2.3 Po sporządzeniu planu sytuacyjnego, przed przystąpieniem do wykonania robót przyłączeniowych należy przedstawić do ZGK w/w plan celem ustalenia, czy uwzględnia on wydane warunki przyłączenia do sieci.

2.4 Po stwierdzeniu zgodności planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, ZGK potwierdza powyższy fakt adnotacją na planie, który wraz z wydanymi warunkami będzie stanowił dokumentację odbiorową.

2.5 Sporządzenie planu sytuacyjnego upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do wykonania przyłączy.

 1. Wykonywanie przyłączy.

3.1.Wykonanie przyłączy należy powierzyć firmie lub osobie mającej uprawnienia do wykonywania takich robót potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wykonanie można zlecić również ZGK – w tym celu należy złożyć stosowne zlecenie.

3.2.Przed przystąpieniem do wykonywania przyłączy należy wytyczyć je geodezyjnie oraz uzyskać zgody właścicieli (zarządców) gruntów, przez które przebiegają przyłącza (w przypadku dróg należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego na okres prowadzenia robót).

3.3.Włączenia do istniejących sieci można dokonać wyłącznie pod nadzorem ZGK. O terminie włączenia należy powiadomić pisemnie ZGK z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

 1. Odbiory.

4.1.Wybudowane przyłącza, przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez ZGK oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

4.2.Po wykonaniu przyłączy należy przedstawić następujące protokoły:
➢ protokół badania szczelności,
➢ protokół chlorowania,
➢ protokół płukania,
➢ wyniki badania wody (bakteriologia).

 1. Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

5.1 Po dokonaniu odbioru przyłączy należy w terminie max. 7 dni zawrzeć umowę z ZGK na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu jej zawarcia należy dostarczyć do ZGK następujące dokumenty:

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • protokół odbioru przyłączy,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,

5.2 Po podpisaniu umowy zostanie zamontowany wodomierz (z tej czynności zostanie spisany protokół). Po zawarciu umowy i montażu wodomierza można przystąpić do poboru wody i odprowadzania ścieków.

Pobór wody lub odprowadzanie ścieków bez zawarcia stosownej umowy podlega karze finansowej i skutkuje odłączeniem przyłączy od sieci (zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

 6 Inne.

W przypadku gdy niezbędny jest pobór wody na potrzeby budowy, należy wybudować na terenie działki studnię wodomierzową, w której należy zamontować wodomierz i punkt czerpalny. Następnie do studni wykonać przyłącze wodociągowe stosując procedury opisane w poprzednich punktach.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52 387 03 68

Pliki do pobrania:


Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (obowiązuje od 19.09.2020 r.)


Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (dla spraw wszczętych po 19.09.2020 r.)


Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej


Instrukcja wypełniania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci