Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


O PSZOKu:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenów Miasta i Gminy Solec Kujawski usytuowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy ul. Targowej 3. Jest on jedynym punktem na terenie miasta i gminy. Punkt pełni rolę uzupełniającą system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ma wpływ na ograniczenie masy odpadów. Spełnia oczekiwania mieszkańców w zakresie pozbywania się odpadów problemowych pochodzących z frakcji odpadów komunalnych. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00. Obsługiwany jest przez wyznaczonego pracownika z Działu Gospodarki Komunalnej.

Do PSZOK-u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych:

 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury (gazety, czasopisma, książki, zeszyty, kartony i tekturę),
 • metale (puszki po napojach i żywności),
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych (czyste plastikowe opakowania po żywności jogurtach, kefirach, czyste torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe nakrętki i kapsle, butelki po napojach, butelki po szamponach, butelki po płynach, butelki po oleju spożywczym, butelki po mleku),
 • szkło oraz opakowania ze szkła (butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach),
 • opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i napojach),
 • chemikalia (opakowania po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, klejach, smołach, lepikach, benzynach, olejach silnikowych i hydraulicznych) oraz przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady zmieszane: kanapy, tapczany, meblościanki, dywany, wykładziny, meble ogrodowe, kabiny prysznicowe, miski WC, umywalki, wanny),
 • zużyte opony (powstające w gospodarstwach domowych, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony),
 • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, trociny, kwiaty, chwasty, obierki z owoców i warzyw, owoce, warzywa),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z przebudowy, montażu lub remontów budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości).

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Solec Kujawski wprowadza się limity dostawy do PSZOK przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następujących odpadów komunalnych:
– do 8 sztuk zużytych opon rocznie na nieruchomość;
– do 13 m odpadów budowlanych i rozbiórkowych rocznie na nieruchomość.
Powyższe ilości odpadów przyjmowane są nieodpłatnie przy dostarczeniu własnym transportem.


Zasady przekazywania odpadów do PSZOK:

Biorąc pod uwagę liczne doświadczenia z odpadami, które dostarczane są do Punktu, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na najważniejsze kwestie związane z dostępnością PSZOKu i tego, jakie odpady mogą, a jakie nie powinny do niego trafiać:

 • pamiętaj o zasadach przekazywania odpadów na PSZOK; przed pozostawieniem odpadów w Punkcie koniecznie wypełnij formularz przekazania odpadu (dostępne w portierni ZGK),
 • żadne odpady, które nie są odpadami komunalnymi, nie powinny trafić do PSZOKu (odpadem komunalnym jest odpad, który powstał w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub odpad, który powstał poza gospodarstwem, ale co do zasady jego skład i charakter jest zbliżony do odpadów z gospodarstw domowych),
 • PSZOK jest miejscem przeznaczonym do oddawania odpadów przez mieszkańców Solca Kujawskiego, tj. odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zatem do Punktu nie powinny trafiać żadne odpady, pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych (np. firm, Rodzinnych Ogródków Działkowych itd.),
 • do PSZOKu nie powinny trafiać odpady zmieszane, nazwa Punktu jasno wskazuje, że jest on miejscem zbiórki odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
 • prosimy pamiętać, że w przypadku odpadów, będących wynikiem prac wykonywanych przez przedsiębiorstwa (np. prace budowlane, remontowe, porządkowe, gospodarcze na terenach zielonych itd.) odpad, który powstał w wyniku świadczenia takiej usługi jest co do zasady (o ile umowa pomiędzy mieszkańcem, a świadczącym usługi nie mówi inaczej) odpadem poprodukcyjnym tego przedsiębiorstwa i to ono jest odpowiedzialne za jego zagospodarowanie; odpad taki nie powinien trafić na PSZOK tylko powinien być zabrany do zagospodarowania przez jego wytwórcę (wykonawcę usług),
 • PSZOK jest miejscem zbierania odpadów komunalnych w gminie i mieszkańcy mogą tu pozostawić wiele rodzajów najczęściej wytwarzanych śmieci; nie oznacza to jednak, że PSZOK może przyjąć wszystkie rodzaje odpadów; jeśli jednak jakiś odpad nie może trafić na PSZOK, pracownicy Działu Gospodarki Komunalnej podpowiedzą, gdzie/komu można przekazać dany odpad do zagospodarowania,
 • PSZOK nie świadczy co do zasady usług wynajmu kontenerów na odpady, jeśli jednak będziesz potrzebował tego typu rozwiązań, pracownicy DGK z pewnością nie pozostawią cię bez informacji o miejscach, gdzie możesz zorganizować kontener na odpady.

Segregacja odpadów w gminie Solec Kujawski:


Dane kontaktowe w sprawie PSZOK:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
tel. 52 387 03 77

e-mail: dgk@zgk.soleckujawski.pl

URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim
tel. 52 387 01 25, 52 387 01 64
e-mail: czystagmina@soleckujawski.pl