Realizowane inwestycje


Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w ulicach Gierlińskiego, Bitwy Warszawskiej, Jemiołowej, Cyprysowej, Sikorskiego (1), sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w ulicy Wiejskiej (2) oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach Powstańców, Średniej i Jagodowej (3) na terenie gminy Solec Kujawski w latach 2021 – 2024. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia. Fundusz zapewnia wsparcie finansowe w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie 3 milionów złotych, przy całkowitym zakładanym koszcie inwestycji ok. 3,028 miliona.

Dzięki wsparciu z Funduszu, ZGK może wybudować m.in. sieci, które ujęte zostały w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025, przyjętym Uchwałą nr XXIII/206/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, a także inne, ważne ze względu na dalszą rozbudowę sieci, czy powiązanie z innymi miejskimi inwestycjami, sieci.  To ważne dla solecczan i rozwoju naszego miast inwestycje, dzięki którym możemy zapewnić stały dostęp do miejskich sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Całe zadanie zostało podzielone na osiem części, które dotyczą budowy:

– sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gierlińskiego,

– sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Bitwy Warszawskiej,

– sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jemiołowej,

– sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cyprysowej,

– sieci kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego,

– sieci kanalizacyjnej w ul. Powstańców/Średnia,

– sieci kanalizacyjnej w ul. Średnia/Jagodowa,

– sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wiejskiej.

Łącznie, w ramach inwestycji ZGK wybuduje 1,5 km sieci wodociągowej oraz ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Powstańców/Średniej i Jagodowej).

Wartym podkreślenia jest fakt, że w ramach inwestycji zostaną zakupione m.in. nowoczesne tłocznie ścieków, które są nie tylko niemal bezobsługowe, ale charakteryzują się dużą odpornością na awarie. Zapewniają też całkowicie czyste, suche środowisko pracy (ścieki są odizolowane od komory, w której umieszczona jest tłocznia. Należy też podkreślić, że część prac będzie wykonywana metodami bezwykopowymi (przewiert sterowany na odcinku sieci kanalizacyjnej w ul. Powstańców).

ZGK, kolejny już raz, korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizuje przedsięwzięcie związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej gminie. Poprzednie wsparcie dotyczyło budowy sieci na nowopowstałym osiedlu, wokół ul. Młyńskiej, a także budowy podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Bydgoskiej. Kolejny też raz, dzięki przychylności Funduszu, realizujemy inwestycję własnymi siłami, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycji z uwagi na brak udziału wykonawcy komercyjnego i realizację całości przedsięwzięcia bez uwzględnienia w projekcji finansowej zysku. Nie jest bowiem naszym celem zarabianie na budowie sieci, a możliwość zapewnienia dostaw wody pitnej oraz bezpiecznego odprowadzania ścieków od mieszkańców Solca Kujawskiego.

W sprawie możliwości przyłączenia się do nowopowstających sieci należy kontaktować się z Działem Wodociągów i Kanalizacji w ZGK.

Planowane zakończenie całości inwestycji zaplanowane jest na koniec 2024 roku, jednak, ze względu na elastyczne rozwiązania związane z finansowaniem inwestycji, nie wykluczamy możliwości poszerzenia jej zakresu, jeśli będzie to możliwe ze względów ekonomicznych.