Taryfy i regulaminy


Informacja o taryfie:

Taryfa obowiązująca od dnia 08.05.2021r. na okres 36 miesięcy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr GD.RZT.70.40.220.2021.D.KR  z dnia 7 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 08.05.2021r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).

Odnośnik do decyzji:

Decyzja nr  GD.RZT.70.40.220.2021.D.KR

Odnośnik do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-40-220-2021-d-kr.html


 —————————————————————————————————————————————————————-

INFORMACJA O POPRZEDNIEJ TARYFIE

od dnia 11.06.2018r. na okres 36 miesięcy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny
decyzją nr GD.RET.070/220/D//2018.KC z dnia 16 maja 2018r. zatwierdził taryfę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 11.06.2018r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).

Odnośnik do decyzji:

Decyzja nr GD.RET.070.220.D.2018.KC

Odnośnik do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-220-d-2018-kc.html

2 stycznia 2018 roku

INFORMACJA O TARYFIE

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) informujemy, że zgodnie z art. 9 ust.1., taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie Ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy.

Powyższe oznacza, że do dnia 10.06.2018 r. obowiązywać będą taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzone w życie w roku 2017.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim przedłożył Dyrektorowi Regionalnemu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.


Regulamin dostarczania wody:

Załacznik do uchwały Nr XLI/323/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi, za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, na terenie Gminy Solec Kujawski.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) zapewnienia ciągłości  i bezawaryjnego  dostarczania  wody  do  nieruchomości,  dla  której  została  zawarta umowa,  zgodnie  z wydanymi  warunkami  technicznymi  przyłączenia  do  sieci:

 1. w ilości 0,2  m3  na  dobę,
 2. o odpowiednim ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa,
 3. o jakości przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  i o  parametrach  nieprzekraczających wartości:
  – liczba progowa smaku – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
  – liczba progowa zapachu – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
  – barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
  – mętność – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
  – ph – w granicach 6,5 – 9,5;
  – przewodność elektryczna do 2 500 µS/cm;
  – jon amonowy do 0,5 mg/l;
  – ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22ºC bez nieprawidłowych zmian;
  – liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml;
  – liczba enterokoków kałowych 0 jtk/100ml.

2) zapewnienia ciągłości  i bezawaryjnego  odprowadzania  ścieków  do  urządzeń  kanalizacyjnych z nieruchomości,  dla  której  została  zawarta  umowa,  w oparciu  o wydane  warunki  przyłączenia  do  sieci kanalizacyjnej;

 1. w ilości nie mniejszej niż 0,2 m3 na dobę;
 2. o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;

3) niezwłocznego reagowania na zgłoszone reklamacje; 4) uprzedzenia odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków..

Rozdział 3
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4.1. Umowa o świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług, zawierana jest na pisemny wniosek odbiorcy usług.
2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 5. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonywane są w oparciu o ceny i stawki opłat określone   taryfie oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
§ 6.1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w okresach rozliczeniowych, określonych w umowie.
2. Odczyt wodomierzy dokonywany jest zdalnie lub przez osobę reprezentującą przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne .
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może dopuścić, z przyczyn dotyczących odbiorcy, i nie częściej niż dwa razy do roku, podanie odczytu przez odbiorcę.
§ 7. Wodomierz na ujęciu własnym wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych przez odbiorcę usług.

Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci

§ 8.1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy może zawierać:
1) numer telefonu,
2) adres poczty elektronicznej,
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika – pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
§ 9. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.
§ 10. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art.19a ust. 4 ustawy,  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.
§ 11. Warunki, o których mowa w § 9, określają, co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci,
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj,
4) okres ważności,
5) załącznik graficzny.
§ 12. Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci następuje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przekazywana jest wnioskodawcy w  terminie określonym w ustawie.

Rozdział 6
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 13.1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniony jest od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi lub jej dostawy w wymaganej ilości i minimalnym ciśnieniu, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków. 

2. Ustala się następujące techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie, atesty higieniczne zezwalające na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz z materiałów odpornych na działanie warunków gruntowych, a w szczególności na działania substancji znajdujących się w gruncie;
2) średnicę przyłącza wodociągowego należy dobierać w oparciu o przepływ obliczeniowy wody do budynku/obiektu;
3) przyłącza wodociągowe należy wyposażyć w zawór/zasuwę odcinającą przepływ wody, umieszczone możliwie najbliżej miejsca włączenia przyłącza do sieci wodociągowej;
4) przebieg przyłącza wodociągowego należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;
5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z materiałów zapewniających jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie, należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;
6) przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do przewodu kanalizacyjnego trasą o możliwie najkrótszych i prostych odcinkach, zmiany kierunku i spadki przyłącza kanalizacyjnego powinny być realizowane w studzienkach rewizyjnych i inspekcyjnych;
7) zagłębienie przyłączy w gruncie powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu i zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych;
8) szczegółowe techniczne warunki dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych są ustalane każdorazowo przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w warunkach przyłączenia do sieci, o których mowa w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.

3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, które zapewnia wgląd w mapy i dokumentację techniczną istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci.

§ 14.1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:
1) warunki przyłączenia,
2) umowa o przyłączenie,
2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym.

Rozdział 7
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 15.1. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe przeprowadzane są przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia próby/odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.
2. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
3. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych.
4. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie po dokonaniu montażu przyrządów pomiarowych.

§ 16.1. Dokumentem potwierdzającym odbiór przyłącza jest protokół odbioru technicznego przyłącza.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza zawiera, co najmniej:
1) datę odbioru,
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy przyłącza, materiałów i długości przyłącza, rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
3) wykaz osób uczestniczących w odbiorze,
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
5) podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
3. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania i upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług.

Rozdział 8
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 17.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w szczególności w drodze obwieszczeń i informacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług oraz innym zainteresowanym podmiotom wszelkich istotnych informacji dotyczących świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym w szczególności  dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 19.1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, mailowo, pisemnie, itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 20. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego udostępnia się:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Solec Kujawski taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
2) „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązujący na terenie Gminy Solec Kujawski;
3) wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz jakości wody;
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 21.1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej są hydranty przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
2. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są zobowiązane do:
1) powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż dzień po zaistnienia pożaru,
2) przekazywania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru.
3. Rozliczenia za wodę pobraną na cele wskazane w ust. 2, dokonywane są na podstawie danych o ilości zużytej wody otrzymanych od jednostki straży pożarnej oraz taryfy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 22.1. Jeżeli odbiorca pobiera wodę wspólnym przyłączem wodociągowym na cele gospodarcze i cele przeciwpożarowe, to w przypadku gdy obliczeniowy przepływ przeciwpożarowy jest większy od obliczeniowego przepływu gospodarczego, odbiorca jest zobowiązany do zwrotu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu różnicy kosztów między wodomierzem głównym a wodomierzem zespolonym (sprzężonym).
2.Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeśli odbiorca usług rozdzieli instalacje wodociągowe w budynku umożliwiające odrębne opomiarowanie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pokrywa koszty wodomierza głównego.

Uchwała Nr XLI/323/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski