Umowy, płatności, reklamacje


Zawieranie umów:

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 03.126.858), jest zawierana w formie pisemnej z właścicielem bądź zarządcą nieruchomości, a w przypadku budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych (po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 w/w Ustawy) na podstawie dostarczonych dokumentów: 

a) dla klientów indywidualnych:

 • pisemnego wniosku o zawarcie umowy zawierającego:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania i adres korespondencyjny
  • nr PESEL
  • nr telefonu
  • adres lokalu, którego ma dotyczyć umowa lub numer działki nieruchomości

b) dla podmiotów gospodarczych:

 • pisemnego wniosku o zawarcie umowy zawierającego:
  • nazwę podmiotu
  • adres siedziby podmiotu i adres korespondencyjny
  • nr NIP
  • nr REGON
  • nr KRS i miejsce rejestracji lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG
  • adres lokalu, którego ma dotyczyć umowa lub numer działki nieruchomości

Wymagane dokumenty należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim, pokój nr 12. Po złożeniu dokumentów zostanie przygotowana umowa, którą przedstawimy Państwu do podpisu.

Obowiązkiem Klienta jest powiadomienie ZGK sp. z o.o. o zmianie właściciela nieruchomości lub o zmianie celu pobierania wody i charakteru odprowadzanych ścieków.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52 387 03 63.

Płatności:

Wodomierze główne odczytywane są przez pracowników ZGK w okresach miesięcznych lub dwumiesięcznych. Odczyty wykonywane są wyłącznie w dni robocze. Każdy odczytywacz na wyraźne życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową. Jeżeli odczytywacz z jakiegoś powodu nie zastanie Klienta w domu, zobowiązany jest zostawić powiadomienie. Na podstawie wskazanego na wodomierzu odczytu wyliczane jest zużycie i wystawiana faktura.

Płatności

Płatności z tytułu faktur wystawionych do dnia 18.02.2022r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim należy dokonywać na rachunek bankowy::

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski
58 1240 3507 1111 0000 3057 6681
Bank PeKaO SA I Oddział w Solcu Kujawskim

podając w tytule płatności numer płatnika i numer faktury. 

Od 21 lutego 2022r. ZGK Sp. z o.o. rozpoczyna proces wdrażania dla swoich wszystkich klientów – INDYWIDUALNYCH NUMERÓW RACHUNKÓW. Klient zobowiązany jest do zweryfikowania otrzymanych nowych faktur i dokonania płatności na swój nowy numer rachunku.

Windykacja

Windykacja to dochodzenie należności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja jest w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego.

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie należności uprawnia ZGK sp. z o.o. do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności. W przypadku braku zapłaty ZGK sp. z o.o. wysyła do Odbiorcy wezwanie do zapłaty w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności. W razie nie wpłacenia należności w podanym wyżej, terminie zostanie wszczęte postępowanie sądowe i egzekucyjne w celu ściągnięcia należności, co spowoduje dodatkowe obciążenie klienta kosztami sądowymi i egzekucyjnymi.

Ponadto w ramach określonej prawem procedury ZGK sp. z o.o. ma prawo odciąć dopływ wody do nieruchomości odbiorcy. Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika. Może też rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków.

W sprawie ustalenia należności wobec ZGK sp. z o.o. można kontaktować się pod numerem telefonu: 52 3870364

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

ZGK sp. z o.o. może odciąć dostawę wody lub przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego ZGK sp. z o.o. zawiadamia odbiorcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem wykonania prac.

W powyższym przypadku Odbiorca może korzystać z publicznych ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zdroje uliczne) zlokalizowanych na terenie miasta.

Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia, oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów poniesionych przez ZGK sp. z o.o. w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i wznowieniem świadczenia usługi.

Reklamacje:

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu wykonania przez ZGK sp. z o.o. w Solcu Kujawskim obowiązków wynikających z zawartych umów, a w szczególności:

 • nienależytego wykonania usługi
 • jakości dostarczanej wody
 • błędnie wystawionej faktury
 • nieprawidłowego rozliczenia

mogą Państwo złożyć reklamację.

Reklamacje dotyczące błędnie wystawionej faktury można składać w ZGK sp. z o.o. przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim, pokój nr 12. Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze nie później niż w ciągu 14 dni od daty płatności faktury.

W pozostałych sprawach reklamacje należy składać w sekretariacie. ZGK sp. z o.o. rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu reklamacji.

Złożenie reklamacji nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nieuregulowanie należności w terminie może spowodować pobranie dodatkowych opłat.