Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych


  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jako podmiot pełniący obowiązki gestora sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Solec Kujawski opracowuje oraz realizuje plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Pięcioletnie plany, zatwierdzane są uchwałami Rady Miejskiej. Obecnie realizowany jest plan na lata 2021-2025, w którym zapisano między innymi takie inwestycje i modernizacje jak:

  Budowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych:

  • Modernizacja SUW Chrośna
  • Wykonanie studni SUW Przyłubie
  • Wykonanie studni SUW Chrośna
  • Budowa sieci w ul. Łąkowej
  • Budowa sieci w ul. por Z. Gierlińskiego
  • Budowa sieci w ul. Bitwy Warszawskiej
  • Budowa sieci w ul. L. Wyczółkowskiego
  • Budowa sieci w ul. Armii Krajowej
  • Budowa sieci w ul. Jemiołowej
  • Budowa sieci w ul. J. Buczkowskiego

  Budowa i modernizacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych:

  • Budowa sieci w ul. Łąkowej
  • Budowa sieci w ul. por. Z. Gierlińskiego
  • Budowa sieci w ul. Bitwy Warszawskiej
  • Budowa sieci w ul. Jagodowej (od ul. Powstańców, przez ul. Średnią)

  Realizacja planu odbywa się z udziałem środków własnych ZGK, z pomocą zaciąganych pożyczek preferencyjnych (np. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu). Spółka stara się także pozyskiwać dotacje unijne na realizację przedsięwzięć modernizacyjnych i budowy nowych sieci.

  Uchwała Nr XXIII/206/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025”, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim