Zamówienia


Podstawa udzielania zamówień:

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jako osoba prawna, którego 100% udziałów należy do Gminy Solec Kujawski spełnia definicję podmiotu, o którym mowa w art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych i tym samym zobligowany jest do jej stosowania. Z uwagi na przedmiot działalności część zamówień udzielanych przez Spółkę to zamówienia klasyczne, dla których próg stosowania Ustawy to 130 tys. zł, a część zamówienia sektorowe, dla których progiem stosowania ustawy są tzw. progi unijne.

Dla zamówień, których wartość nie przekracza progów stosowania Ustawy Spółka korzysta z przyjętego zarządzeniem Prezesa Zarządu Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej progów stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia takie są udzielane przede wszystkim w oparciu o zapytania o cenę z zachowaniem zasad równego traktowania wykonawców i nieograniczania konkurencji. Dla zamówień “podprogowych”, których wartość jest znaczna, zapytania ofertowe upubliczniane są na stronie internetowej Spółki, poniżej. Zamówienia o niższej wartości udzielane są w oparciu o rozeznanie ceny.


Zamówienia objęte Prawem zamówień publicznych:

Spółka udzielając zamówień objętych obowiązkiem stosowania Ustawy ogłasza je na portalu Open Nexus. Link do profilu Zamawiającego, zawierający informacje o aktualnych i archiwalnych postępowaniach znajduje się TUTAJ.


Zamówienia prowadzone w formie zapytań o cenę:

Zamówienia klasyczne o wartości szacunkowej powyżej 20 tys. złotych i poniżej 130 tys. złotych prowadzone w formie zapytań o cenę, umieszczane są na stronie internetowej Spółki i dostępne dla wszystkich wykonawców, spełniających warunki udziału w konkretnym postępowaniu. Zamówienia sektorowe w formie zapytań o cenę realizowane są analogicznie. Zamawiający, upubliczniając zapytanie na stronie internetowej zamieszcza przy nim formularz, za pośrednictwem którego Wykonawcy mogą składać oferty. Zamawiający, dokonując oceny złożonych w danym postępowaniu ofert bierze pod uwagę tylko te oferty, które spełniają formalne wymogi postępowania, zostały złożone w terminie (decyduje data i godzina wpływu na serwer Zamawiającego).


Zapytania aktualne

Zapytania archiwalne