Zasady odbioru odpadów


Kto może odbierać odpady w gminie:

Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że odpady komunalne na terenie gminy mogą odbierać tylko podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec Kujawski (rejestr dostępny TUTAJ). Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. taki wpis oczywiście posiada i jest jednym z podmiotów, które są uprawnione do tego, by na terenie naszej gminy prowadzić odbiór odpadów komunalnych.

Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w gminie Solec Kujawski ulegały zmianom na przestrzeni lat. Podyktowane to było w szczególności częstą modyfikacją przepisów prawa, odnoszących się do zagadnienia gospodarki odpadami (w szczególności Ustawy o odpadach, Ustawy o ochronie środowiska, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Obecnie obowiązujące regulacje oraz zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, działającego w naszej gminie sprawiają, że usługi odbioru odpadów od mieszkańców mogą być świadczone przez jeden podmiot, a możliwości, jakie stwarza Ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie powierzania zadań własnym jednostkom, sprawia, że odbiór odpadów może być realizowany przez gminną spółkę z uwzględnieniem minimalnego zysku wykonawcy usług.

Do końca 2023 roku obowiązki w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, tj. nieruchomości ujętych w gminnym systemie gospodarowania odpadami w gminie Solec Kujawski pełni Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Jednocześnie zwracamy uwagę, że mieszkańcy Solca nie podpisują z ZGK jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest odbieranie odpadów. Wystarczy, że złożą w Urzędzie Miejskim stosowną deklarację, z której będzie wynikać, jaką nieruchomość należy ująć w systemie gospodarowania odpadami oraz ile osób wytarza odpady na terenie tej nieruchomości. Zasada ta dotyczy w szczególności właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, bowiem w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązki te wykonywane są przez spółdzielnie lub zarządców (informacje o ilości osób zamieszkujących dany lokal przekazywane są spółdzielniom i zarządcom na podstawie ich wewnętrznych regulacji i zasad).

Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomości, na których funkcjonują przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje, Rodzinne Ogródki Działkowe, kościoły itp. każdy z tych podmiotów (właścicieli nieruchomości) ma obowiązek posiadania ważnej umowy, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Właściciele firm, kierownicy i zarządcy organizacji czy inne organy uprawnione do reprezentowania podmiotów mogą zawrzeć umowę na odbiór odpadów z dowolnym przedsiębiorstwem wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W praktyce, zdecydowana większość tych podmiotów zawiera umowy z ZGK, za co serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że macie Państwo do nas zaufanie. By podpisać lub zmodyfikować taką umowę należy skontaktować się z Działem Gospodarki Komunalnej (kontakt TUTAJ) i ustalić szczegóły.


Terminy i częstotliwość odbiorów:

Odpady komunalne odbierane są w gminie Solec Kujawski w oparciu o przygotowywane corocznie harmonogramy, które dostępne są TUTAJ. Na terenie całej gminy obowiązuje zbiórka selektywna, tzn. mieszkańcy i podmioty działające na terenie Solca Kujawskiego zobligowane są do segregacji odpadów na pięć podstawowych frakcji. Jest to ważne między innymi z uwagi na fakt, iż na terenie całej gminy odpady z poszczególnych frakcji zbierane są w różne dni. Różna, zależna od zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz zawartej pomiędzy Gminą Solec Kujawski a Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. umowy, jest też częstotliwość odbioru odpadów. Szczegóły znajdują się w harmonogramach, do których link zamieściliśmy nieco wyżej. Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz w soboty w godz. 9-14. Szczegóły funkcjonowania PSZOKu znajdują się TUTAJ.

Zwracamy uwagę na to, że odbiór odpadów od mieszkańców i odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (np. od firm) jest rozdzielony, pomimo tego, że sektory odbioru się pokrywają. Prosimy upewnić się, że posiadacie Państwo harmonogram odbioru właściwy dla typu waszej nieruchomości.


Zasady odbioru odpadów:

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej:

Odbiór odpadów komunalnych prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w postaci samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki oraz samochodów dostawczych ze skrzyniami/klatkami, przystosowanymi do prowadzenia odbioru odpadów selektywnie zebranych. W przypadku nieruchomości zamieszkałych budynkami jednorodzinnymi odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach przystosowanych do mechanicznego odbioru przez śmieciarkę (pojemniki 120l, 240l) w kolorze czarnym/grafitowym. Odpady selektywnie zebrane, a więc tworzywa sztuczne, papier, szkło i odpady biodegradowalne należy przekazywać do odbioru w workach. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o zapewnia mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki na podstawie umowy zawartej z Gminą. Worki pozostawiane są podczas prowadzenia odbioru przez pracowników oczyszczania miasta, można także zaopatrzyć się w worki w ZGK.

Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione przed nieruchomość w dniu odbioru, najpóźniej do godziny 7 rano. Pojemniki powinny być pozostawione przy granicy nieruchomości, w sposób, który pozwala na ich odbiór i nie zagraża bezpieczeństwu (np. na drodze czy chodniku). W przypadku miejsc wydzielonych na odpady (kojce śmietnikowe), pracownicy oczyszczania miasta odbierają je tylko, jeśli kojce są otwarte i nie ma problemów z dostaniem się do nich. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa nasi pracownicy nie wchodzą na posesje, nawet jeśli te są nieogrodzone lub mieszkańcy deklarują, że nie mają zwierząt. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników przy granicy nieruchomości należy ustalić indywidualnie z pracownikami Działu Gospodarki Komunalnej miejsce i sposób odbioru odpadów. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przy granicy nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z infrastruktury (drogi, chodniki) w dzień odbioru do godziny 7 rano lub dzień przed. Zwracamy uwagę, iż odpady wielkogabarytowe odbierane są z tych nieruchomości, których właściciele zgłosili taką potrzebę telefonicznie lub osobiście do Działu Gospodarki Komunalnej najpóźniej na dzień przed planowanym odbiorem. Z uwagi na często pojawiające się pytania, prosimy by nie wystawiać wraz z odpadami wielkogabarytowymi odpadów elektro (sprzęt RTV/AGD), odpadów poremontowych (okna, gruz, resztki z przeprowadzonych remontów) oraz opon. Odpady takie nie zostaną odebrane, można je samodzielnie przekazać do PSZOK.

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi prowadzony jest z wiat śmietnikowych. Mieszkańcy lokali zobowiązani są do prowadzenia zbiórki selektywnej (z podziałem na 5 podstawowych frakcji) i umieszczania odpadów w odpowiednich pojemnikach (1100l) w przypisanych do ich bloków/kamienic wiat. Odbiór prowadzony jest pojazdami ciężarowymi z zabudową śmieciarki dwa razy w tygodniu. Z uwagi na częstotliwość odbiorów oraz wykorzystywany sprzęt zwracamy szczególną uwagę, by nie blokować dojazdu do wiat śmietnikowych. Zbyt wąski, zastawiony samochodami przejazd lub ustawione przy wiacie pojazdy nie tylko czasem uniemożliwiają dojazd do wiaty, ale bywa, że uniemożliwiają w ogóle wyciągnięcie pojemników z wiaty. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi winny być wystawiane przy wiatach śmietnikowych w dniu odbioru do godziny 7 rano lub dzień przed planowanym odbiorem. Mieszkańcy lokali i zarządcy wspólnot/spółdzielni nie muszą zgłaszać do ZGK potrzeby odbioru.

Dla komfortu życia nas wszystkich apelujemy do mieszkańców o niewystawianie odpadów wielkogabarytowych pod wiatami w terminach innych niż terminy planowanego odbioru. Zalegające pod wiatami meble i inne duże odpady nie tylko zagrażają bezpieczeństwu, ale też nie sprawiają najlepszego wrażenia wizualnego dla mieszkańców i odwiedzających nasze miasto gości. Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe można nieodpłatnie oddać do PSZOK. ZGK odbiera co jakiś czas też odpady gabarytowe spod wiat, ale należy pamiętać o tym, że są to usługi komercyjne, wykraczające poza zakres umowy z Gminą, a więc usługi, za które płacą zarządcy/spółdzielnie. Zachęcamy więc do tego, by nie zaśmiecać otoczenia wiat, gdyż nie tylko nie wygląda to dobrze, ale też może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla mieszkańców spółdzielni/wspólnoty.

Nieruchomości niezamieszkałe:

Zupełnie innymi zasadami rządzi się odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których zlokalizowane są firmy, instytucje, organizacje, kościoły i związki wyznaniowe czy ogródki działkowe. Właściciele/zarządcy tych nieruchomości mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, który ma możliwość prowadzenia zbiórki na terenie gminy. W przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. sprawy związane z zawarciem takiej umowy można załatwić w Dziale Gospodarki Komunalnej. Wzór umowy znajduje się TUTAJ. Odbiór, częstotliwość oraz zakres i ilość odpadów wynika bezpośrednio z zawartych umów. Z uwagi na bardzo indywidualny charakter odbioru odpadów od firm nie wymagamy składania zunifikowanego wniosku o zawarcie umowy. W celu jej przygotowania należy skontaktować się z Działem Gospodarki Komunalnej (kontakt TUTAJ) i ustalić zakres usług, które będziemy świadczyć. Pracownicy oczyszczania miasta odbierają taką ilość odpadów, jaka jest zadeklarowana w umowie. W przypadku większej ilości odpadów jest to odnotowywane i odpowiednia wartość (zależna od ilości dodatkowo odebranych odpadów) jest doliczana do faktury, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zwracamy uwagę, iż Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Solec Kujawski określa minimalne zakresy wielkości i typu odpadów, jakie winny być zakontraktowane do odbioru (inny jest np. zakres dla przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, inny dla gastronomii, inny dla handlu czy dla ogródków działkowych). Przed zawarciem umowy zachęcamy zatem do zapoznania się z Regulaminem (dostępny TUTAJ). Informacją służą także pracownicy Działu Gospodarki Komunalnej.

Właścicieli firm szczególnie wyczulamy na rozróżnienie, które, z produkowanych przez nich, odpadów są odpadami komunalnymi, a które, poprodukcyjnymi, gdyż dla obu istnieją różne ścieżki postępowania, a ZGK co do zasady zajmuje się odbiorem jedynie tych pierwszych. Warto zauważyć też, że podział na odpady komunalne i poprodukcyjne winien być wykonany w każdym przedsiębiorstwie indywidualnie, biorąc pod uwagę profil działalności, procesy technologiczne itp. Tu również w przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Gospodarki Komunalnej, który pomogą określić, czy dany typ odpadu może być odebrany w ramach umowy z ZGK.


Segregacja odpadów:

Szczegółowe zasady segregacji odpadów w gminie Solec Kujawski przedstawiono TUTAJ. W przypadku wątpliwości dotyczących zakwalifikowania odpadu do konkretnej frakcji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Gospodarki Komunalnej.