Zimowe utrzymanie dróg


O zimowym utrzymaniu dróg:

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. od wielu lat świadczy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy Solec Kujawski. Dotyczy to tak dróg, chodników czy innych terenów, podlegających oczyszczaniu ze śniegu, błota i lodu, których zarządcą jest Gmina Solec Kujawski, jak i dróg pozostających w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu. Świadczone przez nas usługi skupiają się w szczególności na wykonywaniu:

  • płużenia ośnieżonych dróg i chodników,
  • zabezpieczania lub uszorstniania dróg i chodników solą drogową, piaskiem lub ich mieszanką,
  • ręcznego odśnieżania i zabezpieczania miejsc szczególnie niebezpiecznych (przejść dla pieszych, schodów i wzniesień, miejsc, do których nie można dojechać posypywarką).

Pracownicy ZGK odpowiedzialni za Akcję Zima pełnią całodobowe dyżury. Dokładają wszelkich starań, aby nasze miasto było w pełni bezpieczne. W celu oceny sytuacji dyżurni nadzorują i koordynują przebieg akcji, monitorują warunki atmosferyczne oraz stan dróg. Sprzęt, jak i osoby zaangażowane w Akcję Zima są całą dobę w gotowości. Oznacza to, że Zakład, bez względu na porę dnia, jest gotowy do podjęcia działań. Wszystko po to, by w razie potrzeby jak najszybciej zareagować i ogłosić wyjazd na drogi/chodniki.

Do dyspozycji pracowników realizujących zimowe utrzymanie dróg są przede wszystkim:

  • dwa nowe samochody ciężarowe z urządzeniami hakowymi,
  • dwie nowe posypywarki o pojemności 5 i 7 m3, montowane na pojazdy z urządzeniami hakowymi,
  • ciągnik z przyczepą i posypywarką platformową,
  • samochód ciężarowy KAMAZ z posypywarką platformową,
  • trzy pojazdy typu Knikmops wyposażone w pług do odśnieżania chodników oraz wózek z rozrzutnikiem środka uszorstniającego,
  • koparko-ładowarka JCB.

Z uwagi na specyfikę świadczenia usług zimowego utrzymania dróg i chodników, która dotyczy przede wszystkim pracy w godzinach nocnych, a także zadań, związanych z usuwaniem śniegu i posypywaniem także mniejszych dróg osiedlowych, prosimy mieszkańców o przewidywanie tego, że w sezonie zimowym w sąsiedztwie ich nieruchomości poruszają się duże samochody z pługiem (do 4 m szerokości) i posypywarką. Pojazdy ustawione na drodze (bywa, że po obu stronach drogi, na tym samym odcinku) utrudniają rzetelne wykonywanie usług, wydłużają czas pracy, (tj. wpływają na to, że część ulic jest zabezpieczana później niż mogłaby być), a także stwarzają realne niebezpieczeństwo uszkodzenia zaparkowanych pojazdów. By tego uniknąć prosimy mieszkańców o parkowanie (szczególnie w okresie zimowym) pojazdów na terenie posesji, a nie na drodze, a jeśli jest to niemożliwe, to pozostawianie pojazdów taki sposób, by nie blokowały przejazdu pługa i syparki (np. po jednej stronie drogi).

Mieszkańcy często zadają też pytania o odśnieżanie chodników przylegających do nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 4) usunięcie śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości (o ile nie zlokalizowano na nim płatnego parkingu lub postoju dla pojazdów samochodowych) jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Zachęcamy do tego, by pamiętać o wypełnianiu tego obowiązku, gdyż ma on bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa poruszania się mieszkańców.


Kto decyduje o wyjeździe i kiedy jest on realizowany:

ZGK wykonując usługi w ramach Akcji Zima realizuje je na zlecenie zarządców dróg (Gminy w odniesieniu do dróg gminnych, Zarządu Dróg Powiatowych w odniesieniu do dróg powiatowych i Rejonu Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do dróg wojewódzkich). Jest to szczególnie ważne by zrozumieć zasady realizacji zimowego utrzymania dróg. Przez teren gminy Solec Kujawski przebiegają drogi wszystkich trzech zarządców. Mogą się zatem zdarzyć sytuacje, w których jeden z zarządców złoży zlecenie wyjazdu na drogi wcześniej, a inny później lub też w ogóle, oceniając indywidualnie sytuację na drogach będących, w jego zarządzie. Podobna sytuacja dotyczy również chodników, gdyż należy pamiętać o tym, że w określonych sytuacjach chodnik przynależy do pasa drogowego, a więc za jego zabezpieczenie zimą odpowiada zarządca drogi.

Od sezonu 2023/2024 (od listopada 2023 r.) Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie Gminy Solec Kujawski oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Za odśnieżanie i zabezpieczanie przed śliskością dróg, chodników i ścieżek rowerowych, podlegających pod Zarząd Dróg Powiatowych odpowiada firma, wybrana przez ZDP w trybie przetargu nieograniczonego – Rol-Trans Kazimierz Fac z siedzibą w miejscowości Włóki.


Podział dróg ze względu na ich zarządcę:

Poniżej przedstawiono zestawienie dróg z podziałem na zarządców odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie:

Drogi wojewódzkie (pozostające w zarządzie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu) – tel. 52 357 42 61

ulice: Toruńska, Wolności, Kościuszki, Żeglarska, Bydgoska, 23 Stycznia, Leśna, Garbary oraz odcinek DW 394 w miejscowości Przyłubie, DW 397 (tzw. “Makowianka”), dojazd od DK 10 do stacji kolejowej w Emilianowie;

Drogi powiatowe (pozostające w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy) – tel. 52 525 50 54

droga w miejscowości Otorowo na odcinku od skrzyżowania DW 394 i DW 397 do miejscowości Łęgnowo, ul. Nowotoruńska od skrzyżowania z DK 10 (przy firmie Drobex Pasz) do granic Bydgoszczy, droga do i w miejscowości Chrośna;

Drogi gminne (pozostające w zarządzie Gminy Solec Kujawski) – tel. 52 387 01 69

wszystkie pozostałe, niewymienione w opisie dróg wojewódzkich i powiatowych;